Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

          ศิลปะมวยไทย เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับชาติไทย ซึ่งถือเป็นศิลปะ การต่อสู้แขนงหนึ่ง เพื่อป้องกันตัวจากศัตรู ในอดีต พระมหากษัตริย์ ใช้ศิลปะมวยไทย ในยามเมื่อมีศึกสงครามเพื่อกอบกู้ เอกราช มวยไทย ได้ถูกถ่ายทอดไปยังพระมหากษัตริย์ เจ้าเมือง นักรบ และผู้นำ ฯลฯ มวยไทยในสมัยนั้นจึงมีจุดมุ่งหมาย 2 อย่าง คือ 1. เพื่อสู้รบกับข้าศึก 2. เพื่อต่อสู้ป้องกันตัว มวยไทยเป็นศาสตร์และ ศิลปะการต่อสู้ที่มีคุณค่าต่อประเทศ เป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้าง ให้ร่างกาย แข็งแรง และการฝึกมวยไทยยังช่วยให้ มีสมาธิ จิตใจมั่นคง ช่วยให้เป็นคนอดทนอดกลั้น และยังเป็นอาชีพสุจริต มีรายได้เลี้ยงตนเองและ ครอบครัวได้

          มวยไทย เป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากนานาประเทศ ให้ความสนใจและบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาศึกษาศิลปะมวยไทย อย่างมุ่งมั่น แต่บ้านเรากลับมองศิลปะมวยไทยในมุมกลับ ดูถูกและ ดูว่าไม่เท่ไม่เป็นที่โดดเด่น รัฐบาลควรจะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไร ปัจจุบัน ได้บรรจุศิลปะมวยไทยเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน อย่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้บรรจุไว้ในหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็ยังมีคน อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังช่วย กันเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยไว้

          เยาวชน คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหายาเสพติดอย่างวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาด และกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ค่ายมวย ก.กลั่นบุศย์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน จึงได้ก่อตั้งโครงการต้านภัยยาเสพติด ค่ายมวย ก.กลั่นบุศย์ เพื่อให้เยาวชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเยาวชน

          ค่ายมวย ก.กลั่นบุศย์ โครงการต้านภัยยาเสพติด มีเป้าหมายเพื่อยกย่องเชิดชูกีฬามวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งร่วมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดที่เป็นภัยต่อเยาวชนไทย ส่งเสริมกีฬามวยไทยแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดภัยไร้ยาเสพติด